Inženýrské sítě

 • Zajišťujeme geodetické zaměření a vytyčení stávajících inženýrských sítí.
 • Zabezpečujeme stavby jak hloubkově (pažení výkopů všech rozměrů), tak povrchově (zábrany, přechodové můstky, dopravní značení, dopravně inženýrské opatření a rozhodnutí tzv. DIO/DIR).
 • Poskytujeme následnou opravu komunikací (asfalt, dlažba apod…).
 • Zajišťujeme monitoring stavu potrubí pomocí kamerového systému.
 • Realizujeme bezvýkopový rozvod a sanaci potrubí.

Vodovody

 • Realizujeme rozvody jak pro pitnou vodu domácnostem, tak i užitkovou vodu pro průmysl a zemědělství.
 • Provádíme profesionální rekonstrukce a výstavbu nových vodovodních řadů, přivaděčů a armaturních stanic.
 • Instalujeme přípojky až k domovním vodoměrům vč. související infrastruktury (zemní práce, doprava apod.).

Kanalizace

 • Provádíme odborné rekonstrukce a výstavby nových kanalizačních řadů, čerpacích stanic odpadních vod, revizních šachet a drenáží.
 • Dle požadavku zajistíme přivedení přípojky až do domu.
 • Realizujeme tlakové a gravitační kanalizace libovolné dimenze potrubí.

Plynovody

 • Provádíme výstavbu nízko, středo i vysokotlakých rozvodů plynu, regulačních stanic, včetně příjezdových komunikací a oplocení, rekonstrukce.

Hledáte stavební firmu pro svůj nový projekt?

Reference

Sanace odtahu z praní filtru – vodní nádrž Klíčava

,

Úprava inženýrských sítí – Prologis Park Prague

,

Obnova vodovodního řadu – Bubenské nábřeží

Rekonstrukce kanalizace – ul. Na Florenci

,

Inženýrské sítě – Rodinné bydlení Kbeličky

,

Zkapacitnění dešťové kanalizace – Prologis Park Prague

Rekonstrukce splaškové kanalizace – Meinlinova, Koloděje

Inženýrské sítě – Kaskády Barrandov

IS a komunikace – Nová Květnice

,

Rekonstrukce kanalizace a vodovodu – Slavníkova, P-6

,

Rekonstrukce řadu – Ke Klíčovu, P-9

,

Rekonstrukce kanalizace a obnova vodovodních řadů – Praha 12